موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

شأن دیوان عدالت اداری ورود ماهیتی یا شکلی

بسیاری از حقوقدانان عقیده به این اصل دارند که دیوان عدالت و یا حتی دیوان عالی کشوری حق ندارد ورود ماهتی به پرونده داشته باشد.بلکه تنها می بایست از لحاظ شکلی به موضوع رسیدگی نماید و در صورت احراز عدم تطابق قانون در پرونده معنونه رأی را نقض و به مرجع صالح اعاده نماید....
ادامه مطلب

قابلیت جمع شرط تنصیف دارایی با نحله و اجرت المثل ایام زندگی

نشست قضایی دادگستری بجنورد:

در پرونده های طلاق بنا به تقاضای زوج که طلاق هم ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی تشخیص داده نشده باشد،گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای طلاق از نوع رجعی صادر شده و در ضمن آن مبلغ پانصدهزار تومان نیز به عنوان نحله برای زوجه تعیین گردیده است.متعاقباً بعد از اجرا و ثبت طلاق، زوجه با تمسک به بند الف از شرایط ضمن عقد نکاح رسمی که مقرر نموده« هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و به تشخیص دادگاه ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء رفتار و اخلاق وی نباشد،زوج موظف است تا نصف دارایی خود را که در ایام زوجیت با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زوجه منتقل نماید» طرح دعوی نموده است.حال مستدلاً دیدگاه خویش را پیرامون وضعیت حقوقی این شرط و قابل جمع بودن یا نبودن نحله و اجرت المثل ایام زوجیت با متعلق شرط مزبور و تعلق یا عدم تعلق نصف دارایی به زن را در فرض سوال ارائه فرمایید؟


ادامه مطلب