موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

روش ثبت موسسات غیرتجاری


۱ـ قبول تقاضا نامه متقاضی جهت ثبت موسسه.
۲ـ دستور ثبت تقاضا نامه در دفتر اندیکاتور توسط مسئول اداره و ارجاع آن به قسمت ثبت شرکتها.
۳ـ ثبت تقاضا نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها.
۴ـ بررسی سوابق ومدارک ابرازی و تهیه نامه برای انتخاب یکی از نامهای پیشنهادی متقاضی به اداره کل ثبت شرکتهای تهران عند اللزوم.
۵ـ امضاء نامه توسط مسئول مربوطه.
۶ـ صدور نامه از دفتر اندیکاتور جهت ارسال به اداره کل ثبت شرکتهای تهران.
۷ـ ارسال تقاضا به قسمت ثبت شرکتها و ضبط آن تا وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران.
۸ـ وصول پاسخ از اداره کل ثبت شرکتهای تهران مبنی بر تعیین نام موسسه.
۹ـ دستور ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به متصدی مربوطه.
۱۰ـ ثبت نامه در دفتر اندیکاتور و ارسال آن به قسمت ثبت شرکتها جهت اقدام بعدی.
۱۱ـ بررسی وکنترل مدارک ابرازی وفرم تکمیل شده وسیله متصدی مربوطه و استعلام از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم.
۱۲ـ وصول مجوزهای ذکر شده فوق به قسمت ثبت شرکتها.
۱۳ـ هدایت متقاضی به حسابداری جهت پرداخت حقوق دولتی متعلقه و هزینه حق الدرج آگهی.
۱۴ـ پرداخت حقوق دولتی متعلقه و تدویع هزینه حق الدرج آگهی وسیله متقاضی در بانک
۱۵ـ تهیه پیش نویس آگهی تأسیس موسسه توسط متصدی مربوطه.
۱۶ـ بررسی و امضاء پیش نویس آگهی توسط مسئول مربوطه.
۱۷ـ برگشت پرونده به قسمت ثبت شرکتها و ثبت آگهی در دفتر موسسات غیره تجاری و اخذ امضاء وتحویل یک نسخه از اوراق ابزاری ممهور به مهر مربوطه به متقاضی.
۱۸ـ امضاء آگهی تحریر شده توسط مسئول اداره جهت ارسال به اداره ارشاد اسلامی محل برای چاپ دریکی از روزنامه های تعیین شده و اداره روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران در تهران.
۱۹ـ صدور آگهی از دفتر اندیکاتور جهت ارسال بمراجع یاد شده.
۲۰ـ تحویل یک نسخه از آگهی صادر شده به متقاضی.
۲۱ـ برگشت پرونده تشکیلی به بایگانی ثبت شرکتها و ضبط آن.

موسسات غیرتجاری

در خصوص موسسات غیرتجاری قانون جامعی وجود ندارد.بلکه چند ماده در قانون تجارت به این موضوع پرداخته است.شاید مهترین ضوابط برای این موسسات،آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 باشد.تشکیلات و موسسات غیرتجاری عبارت است از تشکیلاتی که برای مقاصد غیرتجاری تشکیل می شود،اعم از اینکه موسسین قصد انتفاع داشته باشند یا نداشته باشند.موسسات مزبور به دو دسته تقسیم می شوند.موسساتی که قصد انتفاع داشته باشند و یا اینکه هدف از تاسیس آنها قصد انتفاع نباشد.گروه اخیر موسسات می بایست در هنگام ثبت از نیروی انتظامی محل نیز اجازه نامه اخذ نمایند.

جلسه اول رسیدگی

جلسه اول رسیدگی در محاکم حقوقی بسیار مهم است.ولی جلسه اول رسیدگی کدام جلسه است؟ آیا اجلسه اول رسیدگی اولین جلسه ای است که تعیین وقت می شود و ابلاغ می شود؟ هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای اصراری شماره 30313-3/10/1339 می‌گوید: "منظور از اولین جلسه دادرسی جلسه ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوای طرفین فراهم باشد. در صورتی که به جهتی جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب می‌شود. " اداره حقوقی قوه قضائیه نیز طی نظریه شماره 5015/7-10/6/1381 اعلام می کند: "اولین جلسه دادرسی زمانی است که وقت رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ و رسیدگی شروع شده باشد و اگر جلسه برای ابلاغ وقت رسیدگی به طرفین یا یکی از آنها تجدید شود اولین جلسه رسیدگی محسوب نمی شود." آثار اولین جلسه رسیدگی: 1- اعتراض به بهای خواسته 2- طرح ایرادات 3- افزایش خواسته،تغییر نحوه دعوی یا خواسته یا درخواست 4- استرداد داخواست 5- جلب ثالث 6- دعوی متقابل 7- اخذ تأمین از اتباع بیگانه 8- اظهار انکار،تردید و جعل