موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

ماده 162 قانون آجا و جانبازان و معلولین عادی

یکی از حقوقی که جانبازان و معلولین عادی ارتش  که در حین خدمت دچار آن شده اند این می باشد که اگر این افراد کمتر از 20 سال سابقه پرداخت بیمه داشته باشند به موجب ماده 162 قانون آجا می توانند تا 20 سال حقوق موظفی خویش را دریافت نمایند و بعد از 20 سال سنوات بازنشسته شوند.