موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

دادگاه حقوقی قرچک

برای چندمین بار نامه ای سرگشاده به مسئولین ذیربط در قوه قضائیه و انذار و هشدار در خصوص نابودی حقوق مردم در دادگاه حقوقی قرچک-چرا برای دادگاه قرچک شعبه حقوقی جدید تأسیس نمی شود.تنها شعبه حقوقی شهرستان قرچک،شعبه دوم می باشد.هم اکنون تعیین وقت های شش ماهه صورت می گیرد.واقعاً شهرستانی با این همه جمعیت نیاز به حداقل سه شعبه حقوقی ندارد.