موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

مغایرت قانونی جمع بین نحله و اجرت المثل

به موجب رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان علی کشور تعیین همزمان اجرت المثل و نحله برای زوجه مغایر تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق است