موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

قیمت روز ملک ملاک محاسبه مراجع قضایی در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع

سرانجام دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی در خصوص مستحق للغیر درآمدن مبیع رویه واحد اتخاذ نمود و به موجب رأی وحدت رویه 733 فروشنده را مکلف به پرداخت قیمت ملک به نرخ روز نمود

ادامه مطلب