موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

ارجاع طلاق توافقی به مشاور خانواده

قانون خانواده در سراسر کشور اجرایی شده است و از جمله تغییرات محسوس آن در موضوع طلاق توافقی می باشد.قاضی پرونده در تمام طلاق هایی که زوجین رضایت به طلاق دارند مکلف شده است که طرفین را به مشاور خانواده ارجاع دهد این در حالی است که در سایر طرق طلاق؛ قاضی اختیار دارد ولی در موضوع اخیر الذکر تکلیف می باشد و بایستی بدان عمل نمود