موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

سایت لایحه

مجهزترین وبسایت در خصوص ارائه خدمات حقوقی پایگاه اینترنتی لایحه می باشد.از جمله خدمات حقوقی این پایگاه اینترنتی عبارت است از:

  1. تنظیم لایحه
  2.  تنظیم دادخواست
  3.  تنظیم شکوائیه
  4.  تنظیم اظهارنامه
  5. مشاوره حقوقی
  6.  اعلام وکالت

  7. سایت لایحه