موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

انتقال سنوات بیمه

یکی از مشکلات و معضلات بیمه پردازان انتقال سنوات بیمه می باشد.بر فرض شخصی مستخدم ناجا می باشد و با 18 سال سابقه بازخرید شده است و یا شخصی کارگر در یک شرکت(کارفرما) می باشد و بعد از مدتی استخدام یکی از شرکت های دولتی می شود.این اشخاص می توانند کسورات بازنشستگی خویش را مطابق ماده واحده مربوط به نقل و انتقال سوابق بیمه مصوب 1365 و آئین نامه آن به صندوق جدید منتقل نمایند و در برخی از صندوق ها می بایست مابه التفاوت آن نیز پرداخت شود.