موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

کلاهبرداری یا سو استفاده از سند مجعول

فرض کنید شخصی بابت بدهی خویش به شما چک شخص ثالثی را می دهد شما در موعد چک به بانک محال علیه مراجعه می نمایید و چک به علت عدم کفایت موجودی و عدم تطابق امضاء برگشت می خورد و صادر ککنده چک نیز قبلاً حساب مربوطه را طبق احکام قضایی مسدود نموده است حال چه نوع شکایتی می توان مطرح نمود؟ قاعدتاً بدهکار چک بلامحل صادر ننموده است لذا قانون صدور چک را نمی توان به وی تسری داد و نامبرده را تحت عنوان صدور چک بلامحل محکوم نمود... 

ادامه مطلب