موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

اختصاص شعبی از دادگاههای استان برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز

در این بخشنامه که خطاب به روسای کل دادگستری استانها می باشد آمده است «در اجرای بند الف ماده ۱۱ و تبصره ۱ ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق   کالا و ارز، مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ بدینوسیله به رؤسای محترم کل دادگستری  استانها تفویض اختیار  می‌شود با بررسی وضعیت خاص استان و لحاظ صلاحیت و تجارب قضات نسبت به  تعیین و یا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاههابرای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس اقدام نمایند»