موسسه حقوقی عدالتخانه مجید

مجلس نیازمند نماینده حقوقدان می باشد

یکی از نمایندگان مجلس اظهار داشت که کمتر از سه درصد نمایندگان ادوار مختلف مجلس حقوقدان می باشد و  این رنجی است که مجلس از آن می برد. حسب اظهارات خود نمایندگان مجلس کمتر از چند نفر لوکوموتیوران و گرداننده طرح و لوایح وجود ندارد و این جالب نیست.

 
ادامه مطلب